กิจกรรม ส.น.ภ.ย.

งานเลี้ยงอำลา AUAA Farewell Party ณ สถาบัน AUA 29 ก.ค. 55

on 06 Aug 2012 11:41 • [2108 read]

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คุณสุกันยา นิมมานเหมินท์) อุปนายก (คุณเอกกมน หุตะสิงห คุณยาจิตร ยุวบูรณ์และคุณ ภารณี จิตรกร) ที่ปรึกษาสมาคม (คุณรมิดา หุตะสิงห คุณภัทรา ศิลาอ่อน และคุณสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม) เลขาธิการ (คุณอุไรวรรณ จันทรายุ) และกรรมการบริหารสมาคม (คุณสริยา สิวายุ และคุณสิริกร กรดิลก) ร่วมงานเลี้ยงอำลา AUAA Farewell Party ณ สถาบัน AUA เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2555 เวลา 18.30 น. ภาพบรรยากาศ คลิกที่นี่