สมาชิก


 

คณะกรรมการ สมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรป ในพระบรมราชูปถัมภ์

     Board of Committee The Association of Old Continental Europe Students

under the Royal Patronage

 
 
 

นายกสมาคม President

image
 
คุณ​ณรงค์​ รักวงษ์​
นายกสมาคม
Narong Rakwong
President
 

อุปนายก Vice President

image
 
นายลิขิต เขมะปานนท์
อุปนายก และกรรมการวิชาการ
Likit Khemapanon
Vice President – Educationalist
image
 
นายศิรเวท ศุขเนตร
อุปนายก และกรรมการหารายได้
Siraveth Sukhanetr
Vice President
image
 
นางสิริพร ภาณุพงศ์
อุปนายก
Siriporn Panupong
Vice President
image
 
นายนที พานิชชีวะ
อุปนายก
Natee Panichewa
Vice President
image
 
นายชาคร สุชีวะ
อุปนายก
Chakorn Suchiva
Vice President
 

เหรัญญิก Treasurer

image
 
นายกมล เสริมนรา
กรรมการและเหรัญญิก
Kamol Sermnara
Treasurer
 

กรรมการ Committee

image
 
นางสาวสุกฤตา ชมธวัช
กรรมการและรักษาการ เลขาธิการ
Sukrita Chomdhavat
Act temporarily in place of Secretary General
image
 
นายจิรเดช ไทยวัฒน์
กรรมการและนายทะเบียน

Jiradach Thaivat

Membership Committee
image
 
นางสาวสิรินดา ปรีชาวิทยากุล
กรรมการและสมาชิกสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
Sirinada Preechawitayakul
Member Relations
image
 
นางสาวเปรมิกา สุจริตกุล
กรรมการกิจกรรมพิเศษ
Premika Sucharitkul

Entertaining Committee

image
 
นายวาริน สัจเดว
กรรมการกิจกรรมพิเศษ
Varin Sachdev

Entertaining Committee

image
 
นายวีรพงษ์ หงษ์สกุล
กรรมการและทัศนาจร

Veeraphong Hongsakul

Voyage Committee
image
 
นายพันธ์กมล เสริมนรา
กรรมการและกีฬา
Pankamol Sermnara
Sports Activities Committee
image
 
นายรัฐวุฒิ พานิชชีวะ
กรรมการและกีฬา
Ratavud Panichewa
Sports Activities Committee
image
 
นางสาวกัลยกร ศรีณะรงค์
กรรมการและปฏิคม

Kalyakorn Srinarong

Reception Committee
image
 
นางวาณี ทิพย์จินดาชัยกุล
กรรมการและสารณียกร
Wanee Tipchindachaikul
Publications Committee
image
 
ดร. รุ่งทิพย์ โชติณภาลัย
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
Dr. Rungthip Chotnapalai
Communications Committe
image
 
นางสาวปณิฏา สุวรรณปาล
กรรมการ
Panita Suwannapal
Committee
image
 
นางสาวภัทรทิรา เกียรติวาณิชนนท์
กรรมการ
Pattira Kiatvanichnon
Committee
image
 
นายณัฏฐ์อภิรุต สิปปกรสุตนันท์
กรรมการ
Natapirut Sippakornsuttanan
Committee
 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Honorary Advisor

image
 
ดร. วิชิต เกียรติศรีชาติ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
Dr. Vichit Kiatsrichart
Honorary Advisor
image
 
นายทรงธรรม ประนิช
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
Songtham Pranich
Honorary Advisor
image
 
นายอนันต์โรจน์ ทังสุพานิช
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
Anantroj Thangsupanich
Honorary Advisor
image
 
นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
Adisak Panupong
Honorary Advisor