เกี่ยวกับเรา

สมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรป ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรป ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับอนุญาตจดทะเบียนเมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2482 วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกัน ในระหว่างผู้ซึ่งเคยได้รับ การศึกษาหรือรับราชการในประเทศภาคพื้นยุโรป เพื่อส่งเสริมเกียรติภูมิความสามัคคีแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ตลอดจนช่วยเหลือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ในด้านการศึกษาและการกุศลโดยทั่วไป เดิมมีสำนักงานอยู่บริเวณพระราชอุทยานสราญรมย์ ถนนราชินี เขตพระนคร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการก่อตั้งสมาคมคือ พันเอกหลวงพรหมโยธี รับราชการกระทรวงกลาโหม เลขที่ 12 ถนนเชิงสะพานมัฆวาฬรังสรรค์ เขตพระนคร ต่อมาในสมัย จอมพลอากาศเฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ได้รับความกรุณาจาก ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี อนุญาตให้ใช้บ้านราชเทวีเป็นที่ตั้งของสมาคม ปัจจุบันสมาคมมีสำนักงานอยู่ที่ มูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน 18/1 ซอยงามดูพล ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

สมาคมใช้ชื่อย่อว่า "ส.น.ภ.ย." มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "The Association of Old Continental Europe Students under the Royal Patronage" ใช้ชื่อย่อว่า "AOCES"

สมาชิกสมาคมแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ สามัญ วิสามัญ และกิตติมศักดิ์ โดยมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้เทนประเทศต่างๆ ในภาคพื้นยุโรป และกรรมการซึ่งนายกสมาคมแต่งตั้ง ร่วมกันทำหน้าที่บริหารงานของสมาคมฯ วาระละ 2 ปี

ในอดีตนายกฯ บริหารงานให้เจริญรุ่งเรืองจนครบรอบ 72 ปีแล้ว แต่ละท่านล้วนเป็นผู้มีหน้าที่สูงในวงราชการหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ จอมพลอากาศเฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร, คุณชำนาญ ยุวบูรณ์, พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ, พลโทมังกร พรหมโยธี, พลเรือเอกยศ ฟักผลงาม, ดร. ปิยะ ภิรมย์ภักดี แทน พลเอกชาติชายที่ไปเป็นนายกรัฐมนตรี, พลเอกเนตร เขมะโยธิน, ศ.ดร. ประกอบ หุตะสิงห, พลเอกบุศรินทร์ ภักดีกุล, มจ. ปิยะรังสิต รังสิต, ดร. ศรีภูมิ ศุขเนตร, ศ.ดร. ไพศิษฐ์ พิพัฒกุล, พลเอกกมล ทัพพะรังสี, คุณดุษฎี จุลชาต, คุณสุกันยา นิมมานเหมินท์, คุณสงวน ลิ่วมโนมนต์ ปัจจุบันเป็นคุณณรงค์ รักวงษ์ เป็นนายกสมาคม

 

สมาชิกของสมาคม

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 2554-2556

ดร. ชำนาญ ยุวบูรณ์ ดร. อักขราทร จุฬารัตน
ดร. ศรีภูมิ ศุขเนตร ดร. ปิยะ ภิรมย์ภักดี
ศ.ดร. ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล พลเอกกมล ทัพพะรังสี
คุณดุษฎี จุลชาต คุณสุกันยา นิมมานเหมินท์
คุณสงวน ลิ่วมโนมนต์ คุณจักรกฤษณ์ บูรณะสัมฤทธิ
   

 

 

กรรมการที่ปรึกษา 2554-2556

 

ดร.วิชิต เกียรติศรีชาติ พลโท จำนงค์ รอดเจริญ
คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล คุณฉัตรศิริ ไทยวัฒน์
ม.ร.ว.วรรณาภรณ์ ศุขเนตร คุณปราโมทย์ วิทยาสุข
คุณมนัส สุขสมาน คุณสันติ ภิรมย์ภักดี
คุณชาณิช ยุวบูรณ์ คุณทรงธรรม ประนิช
ดร. บำรุง จินดา พล.ต.ต. นพ. นิตย์ ชัยเกียรติ
คุณสมจิต จุฬารัตน คุณศรีวรรณา วิริยะพันธุ์
คุณฟาริดา บุญยศักดิ์ นพ. ลภโชค มิตรภักดี
ดร. กิตติ อยู่โพธิ์ คุณสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์
คุณวุฒา ภิรมย์ภักดี คุณอั้น สุจริตกุล
คุณเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คุณจักรพันธ์ ยศะสินธุ
คุณมานพ ทิวารี ดร. เยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว
คุณโฆษิต จันทรโมลี คุณจงพิศ บุนนาค
คุณรมิดา หุตะสิงห คุณธารินี บูรณะพิมพ์
คุณจุไรรัตน์ ประนิช คุณฤทัยรัตน์ รตโนภาส
ดร. กระวุธ คูสุวรรณ คุณสุดจิต นิมิตกุล
ผศ. ดร. จาริต ติงศภัทย์ คุณแถมสิน รัตนพันธ์
ผศ.ชัชศรัณย์ แย้มโชติ พล.อ.อ. บุญช่วย สุภรสุข
ดร. วิชา จิวาลัย พล.อ.ท. วิโรจน์ ระภาพันธ์
คุณกอบลาภ โปษกฤษณะ ผศ.ดร. โภคิน พลกุล
คุณสุมิดา พันธุ์กระวี ร.ต.ต. สุรศักดิ์ สดสุ่น
คุณสาโรช รัตนาวะดี คุณภราเดช พยัฆวิเชียร

 

 

คณะกรรมการบริหาร 2554-2556

คุณณรงค์ รักวงษ์
นายกสมาคม

คุณเอกมน หุตะสิงห์
อุปนายกสมาคม คนที่ 1
พล.ท. ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ
อุปนายกสมาคม คนที่ 2
คุณยาจิตร ยุวบูรณ์
อุปนายกสมาคม คนที่ 3
คุณภารณี จิตรกร
อุปนายกสมาคม คนที่ 4
คุณลิขิต เขมะปานนท์
อุปนายกสมาคม คนที่ 5
คุณอุไรวรรณ จันทรายุ
เลขาธิการ
คุณกมล เสริมนรา
เหรัญญิก
คุณสิริกร กรดิลก
ปฏิคม
คุณกฤษฎา จุลชาต
กีฬา
คุณยุจิรา ทองเวส
วิชาการ
คุณนัดดา วิยกาญจน์
สมาชิกสัมพันธ์
พล.อ.ต. นิกร ชำนาญกุล
วิเทศสัมพันธ์
คุณเจษฎา ช่วยชูหนู
ทัศนาจร
คุณสุริยันต์ เทียมเพ็ชร
สราณียากร
คุณลวลี บุนนาค
นายทะเบียน
คุณเปรมิกา สุจริตกุล
บันเทิง
พล.อ.ต. ปัญญา เชียงอารีย์
กิจกรรมพิเศษ
คุณสริยา สิวายุ
ประชาสัมพันธ์

 

กรรมการกลาง 2554-2556

คุณกฤษฎา ธาราสุข คุณวิทวัส เพชรสงคราม
คุณชญาภา โกษานันตชัย คุณภคปภา โกษานันตชัย
คุณวารินทร์ สัจจเทพ คุณอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์
ดร. จำลอง สุทิน คุณวัชรินทร์ พยัคชาติ
คุณพัชรมณฑน์ ตระกูลทิวากร คุณชุดาธิป ฤทธิ์ฤาชัย
คุณราณี คำตัน นพ. ชัชดนัย มุสิกไชย
คุณจันทิมา ประยูรทอง คุณพงษ์พันธ์ จันทนมัฏฐะ
คุณพศุตม์ กรรณรัตนสูตร คุณณัฐวรรธน์ ภรนรา
คุณธฤดา ตั้งวงษ์ไชย คุณนภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์
คุณศิรเวท ศุขเนตร คุณดวงใจ ศิวะสุระเดช
คุณวีรพงษ์ หงษ์สกุล คุณวสุพัตรา วุฒิชาติวาณิช
คุณมัญชุสา หุตะสิงห์ คุณปารมี ทองเจริญ

 

 

คณะกรรมการจัดงาน European Carnival 2012

คุณภารณี จิตรกร
ประธาน คณะกรรมการจัดงาน

คณะกรรมการ

คุณยาจิตร ยุวบูรณ์ คุณอุไรวรรณ จันทรายุ
คุณสริยา สิวายุ คุณสิริกร กรดิลก
คุณนัดดา วิยกาญจน์ คุณดวงใจ ติวะสุระเดช
คุณพัชรมณฑน์ ตระกูลทิวากร คุณณัฐวรรธน์ ภรนรา
คุณนภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ นพ. ชัชดนัย มุสิกไชย
คุณมัญชุสา หุตะสิงห์ คุณวีระพงษ์ โหสกุล
คุณเจษฎา ช่วยชูหนู